Vedtekter for IVK Norge, vedtatt på årsmøte 25.4.2021

1 Foreningens navn
1.1 Foreningens navn er IVK Norge. På engelsk benyttes NVC Norway.

2 Formål
2.1 IVK Norge vil bidra til et samfunn hvor likeverd, hensyn og inkludering er integrert i all samhandling. Vi ønsker å skape et samfunn der vi vi bryr oss om hverandre og våger å vise åpenhet. I dette samfunnet
– verdsettes alle menneskers grunnleggende behov
– ser vi at alt liv henger sammen og at vi er gjensidig avhengige av hverandre
– kan hvert menneske styrke sin evne til å gi seg selv omsorg og omtanke
– bidrar mennesker frivillig til hverandres velferd og løser konflikter fredelig.

2.2 Vårt verktøy er Ikkevoldskommunikasjon. Vi holder kurs og samlinger hvor kjernen i arbeidsmåtene er å trene evnen til å lytte empatisk til seg selv og andre, uttrykke seg medfølende, og skape rom for egen og andres virkelighet.

2.3 Vi arbeider forebyggende for å styrke psykisk, fysisk og sosial helse og livsmestring gjennom å bygge kompetanse, tilby verktøy og bidra til å skape nettverk. Vi henvender oss til skoler, arbeidsplasser, foreninger og familier, og ikke minst enkeltindivider som ønsker å styrke sine relasjoner.

2.4 IVK Norge er en partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral ideell organisasjon.

2.5 Et eventuelt overskudd skal alltid tilbakeføres til IVK Norge sin drift

3 Organisasjon
3.1 IVK Norge har en demokratisk styreform som arbeider etter sosiokratiske prinsipper. Dette innebærer at vi vil se meningsforskjeller og -konflikter som en kilde til vekst og ny forståelse, og søke å legge til rette for å få flest mulig perspektiver belyst. I praksis handler det om å møte alle tilstedeværende på behov som trygghet, inkludering og bekreftelse. Prosessen tar sikte på å få alles samtykke om at beslutningen er god nok for nå, og trygg nok å prøve, framfor kamp for å få gjennomslag for sitt førstevalg.

3.2 Organisasjonens oppbygning består av
a) årsmøte
b) styre
c) lokallag

3.3 Styret velges av årsmøtet og står ansvarlig overfor dette. Styret leder organisasjonen mellom årsmøtene.

3.4 Styret støtter etablering av lokallag, og oppfordrer til lokale vedtekter og utforming av profil. For å sikre verdigrunnlaget, skal dannelsen av lokallag og vedtektene godkjennes av styret

3.5 IVK Norge er del av en verdensomspennende bevegelse og har søsterorganisasjoner over hele verden. Den norske trenerutdanningen sertifiseres av Center for Nonviolent Communication (CNVC) i USA.

4 Medlemskap
4.1 Alle kan bli medlem av IVK Norge. Et medlem er en person som har meldt seg inn skriftlig og betalt årets medlemsavgift. Gratis prøvemedlem-skap ut året gir fullverdige rettigheter for medlemmet ut kalenderåret.

4.2 Medlemsavgiften gjelder for ett kalenderår og fastsettes av styret.

4.3 IVK Norges årlige kontingent har tre alternative satser der hvert enkelt medlem oppfordres til selv å vurdere egen betalingsevne. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

5. Årsmøte
5.1 Foreningens øverste organ er årsmøtet, som avholdes en gang i året, innen utgangen av mai.

5.2 Styret skal ferdigstille årsmelding, regnskap og budsjett, og sende dette til alle medlemmer for gjennomsyn minst tre uker før årsmøtet. Innkomne forslag til årsmøtet sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

5.3 Til årsmøtet har følgende personer møterett;
a) medlemmer av IVK Norge, og
b) personer som styret eller årsmøtet har invitert

5.4 Forslags- og stemmerett har de medlemmer som har gyldig kontingent for inneværende år, innbetalt minst 30 dager før årsmøtet avholdes.

5.5 Det er anledning for de stemmeberettigede til å stemme med fullmakt, men ingen kan stemme med mer enn to fullmakter. Fullmakter må være styret i hende senest 1 uke før fastsatt møtedato.

5.6 Årsmøtet skal behandle følgende saker
a) styrets årsmelding
b) regnskap
c) valg av styre
d) arbeidet framover
e) eventuelle vedtektsendringer
f) innkomne saker

5.7 Innkomne saker må være styret i hende senest to uker før fastsatt møtedato. Forslag som ikke er styret i hende innen fristen, kan ikke tas opp til behandling på årsmøtet.

6 Ekstraordinært årsmøte
6.1 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom enten
a) styrets medlemmer fremsetter ønske, eller
b) minst 25 % av organisasjonens stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

6.2 Ekstraordinært årsmøte avholdes senest tre måneder etter at ønsket er fremsatt skriftlig til styret.

6.3 Kun saker som er foranledningen til ønsket om ekstraordinært årsmøte kan behandles.

6.4 Ekstraordinært årsmøte gjennomføres etter samme retningslinjer som et ordinært årsmøte (se § 5 årsmøte).

7 Styret
7.1 Styret skal bestå av minst fem personer, deriblant leder og kasserer. Alle styremedlemmene velges for to år, og for å få god flyt og kontinuitet skal det etterstrebes at minst to av styremedlemmene er på valg hvert år. ved behov kan et styremedlem velges for ett år.

7.2 Styrets oppgave og ansvar er å lede IVK Norge mellom årsmøtene.

7.3 Styret har anledning til å delegere oppgaver til andre medlemmer av IVK Norge.

7.4 Styret utarbeider årsmelding, budsjett og årsregnskap i fellesskap.

7.5 Styret er vedtaksført ved tre medlemmer

8 Offentlige uttalelser
8.1 Alle medlemmer oppfordres til å gjøre IVK Norge synlig i det offentlige rom, men de skal vise et klart skille mellom personlige oppfatninger og IVK Norges offisielle syn.

8.2 Enkeltmedlemmer kan ikke representere IVK Norge uten godkjenning fra styret eller styreleder.

8.3 I kontroversielle saker hvor IVK Norges standpunkt ikke er avklart, skal styret rådføres før det gis offentlige uttalelser.

9 Signaturrett og prokura
9.1 Signaturrett og prokura har styrets leder og kasserer hver for seg.

10 Vedtektsendringer
10.1 Forslag til vedtektsendringer sendes ut minst en måned før årsmøtet. Medlemmer kan inntil en uke i forkant av årsmøtet komme med innsigelser til disse endringene. Innsigelsene vil da inngå i styrets videre forberedelser frem mot årsmøtet.

10.2 Nye forslag til endringer som kommer opp på årsmøtet vil bli sendt ut til høring i forkant av påfølgende årsmøte.

11. Opphør
11.1 Foreningen avvikles når årsmøtet bestemmer dette. Eventuell avvikling må fremmes senest en måned før et årsmøte.

11.2 Etter et vedtak om opphør skal årsmøtet nedsette en avviklingskomité bestående av tre personer som sørger for at
a) forhandlinger med eventuelle kreditorer blir gjennomført, og
d) gjenstående kapital blir overført til CNVC eller annet IVK-fremmende formål.