Vedtekter

1 Foreningens navn
IVK Norge. På engelsk benyttes NVC Norway.
 
2 Formål
2.1 Fremme kjennskap til ikkevoldskommunikasjon for å bidra til et mer åpent og empatisk samfunn med vekt på likeverd, respekt og inkludering.
 
2.2 Vi fremmer kjennskap til ikkevoldskommunikasjon gjennom opplysningsarbeid og åpne arrangement, samt arrangerer kurs for å bidra til medlemmenes utvikling og opplevelse av kontakt og fellesskap.
 
2.3 Vi arbeider forebyggende for å styrke psykisk, fysisk og sosial helse og livsmestring gjennom å bygge kompetanse, tilby verktøy og bidra til å skape nettverk.’
 
2.4 IVK Norge er en partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral ideell organisasjon.
 
3 Tilknytning
3.1 Tilknytning til det internasjonale IVK-nettverket: Foreningen er koplet til Center for Nonviolent Communication (CNVC) gjennom å være del av Nordic-Baltic Circle (NBC).
 
3.2 Sentralstyret godkjenner og inspirerer til opprettelse av lokallag.
 
4 Organisasjon
4.1 IVK Norge har en demokratisk styreform som arbeider etter sosiokratiske prinsipper.
 
4.2 Organisasjonens oppbygning består av
 
a) årsmøte
b) styre
c) lokallag
Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet.
 
4.3 Styret velges av årsmøtet og står ansvarlig overfor dette. Styret leder organisasjonen mellom årsmøtene.
 
4.4 Lokallag er tilknyttet IVK Norge gjennom vegne vedtekter.
 
5 Medlemskap
5.1 Alle kan bli medlem av IVK Norge. Et medlem er en person som har meldt seg inn skriftlig og har betalt årets medlemsavgift. Ved kampanjer med gratis medlemskap ut inneværende år for nye medlemmer, har det nye medlemmet like rettigheter som betalende medlemmer innad i foreningen. Det nye medlemmet vil derimot i noen tilfeller ikke være tellende medlem der IVK Norge søker økonomiske midler.
 
5.2 Medlemsavgiften gjelder for ett kalenderår og fastsettes av sentralstyret.
 
5.3 Personer regnes ikke lenger som medlem av IVK Norge fra det tidspunkt
 
a) medlemmet selv skriftlig melder seg ut, eller
b) medlemmet har avgått ved døden.
 
 
6 Kontingent
6.1 IVK Norges årlige kontingent har tre alternative satser der hvert enkelt medlem oppfordres til selv å vurdere egen betalingsevne. I tillegg har IVK Norge egen sats for ungdommer opp til 18 år.
 
6.2 Kontingentsatsene justeres og fastsettes av sentralstyret.
 
6.3 Nye medlemmer etter 1. juli kan betale halv års-kontingent for inneværende år.
 
6.4 Nye medlemmer etter 31. oktober kan betale full års-kontingent, som da også er gyldig for påfølgende år.
 
6.5 Innbetalt kontingent refunderes ikke.
7. Årsmelding og regnskap
7.1 Sentralstyret skal ferdigstille årsmelding, revidert regnskap og budsjett, og sende dette til alle medlemmer for gjennomsyn, innen tre uker før den påfølgende vårsamlingen.
 
8. Årsmøte
8.1 Foreningens øverste organ er årsmøtet, som avholdes en gang i året i sammenheng med foreningens vårsamling.
 
8.2 Årsmøtet blir gjennomført etter sosiokratiske organisasjonsprinsipper, som innebærer respekt for de enkelte medlemmers behov og at beslutninger kun fattes når alle på årsmøtet godkjenner avgjørelsen.
 
8.3Til årsmøtet har følgende personer møterett;
 
a) medlemmer av IVK Norge, og
b) personer som styret eller årsmøtet har invitert.
8.4 Forslags- og stemmerett har de medlemmer som har gyldig kontingent for inneværende år, innbetalt minst 30 dager før årsmøtet avholdes.
 
8.5 Det er anledning for de stemmeberettigede til å stemme med fullmakt, men ingen kan stemme med mer enn tre fullmakter. Fullmakter må være styret i hende senest 1 uke før fastsatt møtedato.
 
8.6 Årsmøtet skal behandle følgende saker
 
a) styrets årsmelding (vår) og halvårsrapport (høst)
b) revidert regnskap
c) valg av styre, bestående av leder, kasserer, sekretær, medlemskoordinator og nettredaktør. Styremedlemmene velges for to år
d) arbeidet framover
e) eventuelle vedtektsendringer
f) innkomne saker
8.4 Innkomne saker må være styret i hende senest to uker før fastsatt møtedato. Forslag som ikke er styret i hende innen fristen, kan ikke tas opp til behandling på årsmøtet.
 
9 Ekstraordinært årsmøte
9.1 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom enten
 
a) styrets medlemmer fremsetter ønske, eller
b) minst 25 % av organisasjonens stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
9.2 Ekstraordinært årsmøte avholdes senest tre måneder etter at ønsket er fremsatt.
 
9.3 Kun saker som er foranledningen til ønsket om ekstraordinært årsmøte kan behandles.
 
9.4 Ekstraordinært årsmøte gjennomføres etter samme retningslinjer som et ordinært årsmøte (se § 6 årsmøte).
 
10 Styret
10.1 Styret velges ut fra sosiokratisk modell på årsmøtet og består av en leder, sekretær, kasserer, nettredaktør og medlemskoordinator. Disse velges av foreningens medlemmer og sitter for to år. Styrets leder godkjennes av NBC. Styret kan suppleres av andre definerte funksjoner ved behov.
 
10.2 Styrets oppgave og ansvar er å lede IVK Norge mellom årsmøtene.
 
10.3 Styret plikter å arbeide etter IVK Norges vedtekter og for årsmøtenes vedtak.
 
10.4 Styret konstituerer seg selv, og foretar selv innbyrdes ansvarsfordeling.
 
10.5 Styret har anledning til å delegere oppgaver til andre medlemmer av IVK Norge.
 
10.6 Styret utarbeider årsmelding, budsjett og revidert årsregnskap i fellesskap.
 
10.7 Alle styremedlemmer har stemme-, tale- og forslagsrett.
 
10.8 For at et styrevedtak skal være gyldig må
 
a) minst tre med stemmerett har avgitt stemme, og
b) beslutning være iht sosiokratisk prosess
 
 
11 Offentlige uttalelser
11.1 Enkeltmedlemmer oppfordres til å stå frem som medlem av IVK Norge i det offentlige rom, men må ikke presentere personlige oppfatninger som om de var IVK Norges offisielle syn.
 
11.2 Enkeltmedlemmer kan ikke representere IVK Norge uten godkjenning fra styret eller styreleder.
 
11.3 I kontroversielle saker hvor IVK Norges standpunkt ikke er avklart, skal styret rådføres før det gis offentlige uttalelser.

12. Signaturrett/prokura
12.1 Signaturrett har styrets leder og kasserer hver for seg.
 
12.2 Styret leder og kasserer kan hver for seg gi prokura.
 
13 Vedtektsendringer
13.1 Forslag til vedtektsendringer sendes ut minst en måned før årsmøtet. Medlemmer kan i forkant av årsmøtet komme med innsigelser til disse endringene. Innsigelsene vil da inngå i styrets videre forberedelser frem mot årsmøtet. Dersom innsigelser uteblir kan endringene vedtas på årsmøtet.
 
13.2 Nye forslag til endringer som kommer opp på årsmøtet vil bli sendt ut til høring i forkant av påfølgende årsmøte.
 
14 Opphør
14.1 Foreningen avvikles når årsmøtet bestemmer dette. Eventuell avvikling må fremmes senest en måned før et årsmøte, som med vedtektsendringer.
 
14.2 Etter et vedtak om opphør skal årsmøtet nedsette en avviklingskomité bestående av tre personer som sørger for at
 
a) forhandlinger med eventuelle kreditorer blir gjennomført, og
d) gjenstående kapital blir overført til CNVC eller annet IVK-fremmende formål.
 
 
Oslo 8. april 2015
 
Tidligere vedtekter frem til 8. april 2015:
 
1. Foreningens navn: IVK Norge – Norsk sirkel for Ikkevoldskommunikasjon
 
2. Formål:
Spre kunnskap om Ikkevoldskommunikasjon for å bidra til mer bevissthet, glede, empati og kjærlighet i Norge.
Bidra til medlemmenes behov for læring, kontakt og empati i et inkluderende og inspirerende fellesskap.
 
3. Tilknytting til det internasjonale IVK-nettverket:
Foreningen er koplet til Center for Nonviolent Communication (CNVC) gjennom å være del av Nordic-Baltic Circle (NBC).
 
4. Medlemskap: Forslag: Alle som identifiserer seg med foreningens navn, formål og tilknytting kan bli medlem av foreningen. Et medlem er en person som har meldt seg inn skriftlig og har betalt årets medlemsavgift. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår.
 
5. Sirkelmøtet: Foreningens øverste organ er sirkelmøtet, som avholdes to ganger i året i sammenheng med foreningens fellesarrangementer. Sirkelmøtet blir gjennomført etter sosiokratiske organisasjonsprinsipper, som innebærer respekt for de enkelte medlemmers behov og at beslutninger kun fattes når alle i sirkelmøtet godkjenner avgjørelsen. Forslag til vedtektsendringer sendes ut minst en måned før sirkelmøtet. Medlemmer kan i forkant av sirkelmøtet komme med innsigelser til disse endringene. Hvis innsigelser uteblir kan endringene vedtas på sirkelmøtet. Nye forslag til endringer som kommer opp på møtet vil bli sendt ut til høring i forkant av påfølgende sirkelmøte.
 
6. Styret: Styret består av en leder, sekretær, kasserer, webredaktør og medlemskoordinator. Styret kan suppleres av andre definerte funksjoner ved behov. Styrelederen godkjennes av NBC. Styret jobber for å oppfylle foreningens målsettinger og for å garantere en kontinuitet i dette arbeidet. Styret tar sosiokratiske beslutninger i tråd med foreningens formål og målsetning mellom sirkelmøtene.
 
7. Opphør: Foreningen avvikles når sirkelmøtet bestemmer dette. Eventuell avvikling må fremmes en måned før, som med vedtektsendringer. Eventuell formue overføres til CNVC eller annet IVK-fremmende formål.
 
Glesvær, 22. mai 2009